Ultra HD PET detektori / HDMSCT definition EDGE 128/384 sloja

Ultra HD PET detektori / HDMSCT definition EDGE 128/384 sloja

PET/CT ima prednost pred drugim dijagnostičkim metodama jer istovremeno kombinacijom PET-a, tj.  evaluacijom intenziteta metaboličke aktivnosti specifičnog radiofarmaka u stanicama, te CT-a, koji pokazuje anatomiju, morfologiju organa, dobivamo informaciju o patološkim odstupanjima i u funkciji i u morfologiji lezija/organa te postojanju vijabilnog tumorskog ili upalnog tkiva. Podaci se analiziraju ne samo vizualno, kvalitativno, već i kvantitativno, mjerenjem intenziteta akumulacije radiofarmaka, tj. metaboličke aktivnosti u određenom dijelu tijela, što nam omogućava točan i precizan uvid u dijagnozu bolesti, određivanje stupnja proširenosti bolesti, određivanje indikacije za visokodiferentne terapijske postupke te praćenje učinka svih oblika liječenja (kirurških, kemoterapijskih, radijacijskih i radiokirurških postupaka).  Prednost PET/CT-a je i što se jednim snimanjem u vidnom polju obuhvati i analizira cijelo tijelo, a ne samo pojedini segment.