Mozak

Mozak

Mozak

Bolesnik, rođen 1954.

NSCLC pulmonis lateris sinistri

Meta cerebri

PHD: slabo diferencirani NSCLC

Craniotomia parietalis lateris sinistri et extirpatio tm (23.07.2018.)

Thoracotomia superior pulmonis sinistri, lobectomia superior sinistri (14.09.2018.)

SRS meta cerebri (10/2018) (03/2019) (27.1. – 28.1.2021.) (05.01.2023.)

 

mozak 69

 

mozak 69 2

 

mozak 69 3

 

mozak 69 4

 

Rezultat – 60 mjeseci nakon RK

Potpuni nestanak tretirane lezije