prof.dr.sc. Igor Nikolić, dr.med.

specijalist kirurg, subspecijalist torakalne kirurgije

Biografija

Rođen: 17. studenog 1960.g. u Splitu, Hrvatska

 

ZAPOSLENJE:

1. Nakon završenog Medicinskog fakulteta 1983.g. obavio pripravnički staž u trajanju od godinu dana u Domu zdravlja „Centar“ u Zagrebu.

2. Državni ispit položio 1984.g., nakon čega radi kao liječnik opće medicine dvije godine u Zagrebu.

3. Kao sekundarac primljen u Kliniku za kirurgiju KB „Sestara Milosrdnica“ 1988.g., gdje je 1990.g. dobio specijalizaciju iz opće kirurgije koju je položio 1994.g.

4. Od 1996.g. do rujna 2011. radi u Klinici za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“ u Zagrebu.

5. Od rujna 2011.g. zaposlen u Kliničkoj bolnici Dubrava

 

AKADEMSKI STUPNJEVI:

Akademski stupanj magistra znanosti stekao 1998.g. pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Obranom doktorske disertacije pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2006.g. stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, s tezom „Vrijednost oksimetrije u prijeoperacijskoj procjeni rizika respiracijskih komplikacija kod plućne resekcije“

– od 2009.g. viši znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Mostaru

– 2011.g. stekao naslov docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

– 2015.g. stekao naslov docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku

– 2016.g. stekao naslov profesora na Medicinskom fakultetu u Mostaru

 

NAPREDOVANJA I FUNKCIJE U SLUŽBI:

– 2009.g. priznat naslov primarijusa

– 2010.g. imenovan šefom operacijskog bloka Klinike za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“

– 2012.g. voditelj odjela za torakalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava

Stručni položaj: doktor medicine, specijalist opće kirurgije, subspecijalist torakalne kirurgije, primarijus, doktor znanosti, profesor, voditelj Odjela za torakalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, predsjednik Povjerenstva za kirurgiju Ministarstva zdravstva.

Stručna djelatnost: tijekom rada na torakalnoj kirurgiji (od 1996.) obavio preko 5500 operacija (tumori pluća-lobektomije, bilobektomije, pulmektomije, tumori medijastinuma, tumori i deformiteti stijenke toraksa, resekcije treheje, mezoteliomi, tumori jednjaka). Bio je i dio tima koji je prvi izveo transplantaciju pluća u Hrvatskoj. Također, obavio je više od 700 endoskopskih zahvata. Ustrojio je odjel torakalne kirurgije u Kliničkoj bolnici Dubrava na kojemu se obavljaju najsloženiji operativni zahvati tog područja. Sudjeluje u brojnih sinhronim operacijskim zahvatima s kolegama iz KB Dubrava (abdominalna, plastična, vaskularna, maksilofacijalna i ORL kirurgija). Kao torakalni kirurg konzultant zadnjih deset godina operira i surađuje s kolegama iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Kao torakalni kirurg konzultant aktivno surađuje s KBC Rijeka, OB Dubrovnik, OB Zadar, OB Slavonski Brod i KBC Mostar. Aktivno surađuje s inozemnim stručnjacima u sveobuhvatnom liječenju onkoloških bolesnika, poglavito s Klinikom u Avianu (Italija.)

– 2000.g. obavio edukaciju iz bronhoskopije

– 2003.g. obavio edukaciju iz ezofagogastroskopije

– 2007.g. sudjelovao u timu koji je izveo prvu transplantaciju pluća u Hrvatskoj.

Aktivno sudjeluje u edukaciji mladih liječnika, specijalizanata kao mentor.

– 2016.g. odlukom Vlade RH imenovan šefom Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb

– 2016.g. odlukom Ministra zdravstva imenovan predsjednikom povjerenstva za kirurgiju pri Ministarstvu zdravstva.

 

PROFESIONALNA STRUČNA DRUŠTVA:

Član, Hrvatski liječnički zbor

Član, Hrvatska liječnička komora

Član, Hrvatskog kardio-torakalnog kirurškog udruženja

Član, Hrvatsko katoličko liječničko društvo

 

Pri Županijskom sudu u Zagrebu imenovan je stalnim sudskim vještakom  medicinske struke: kirurgija (2003. do danas).

Edukacija

OBRAZOVANJE:

Osnovnu školu završio u Lovreću (Imotski), gimnaziju u Splitu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983.g.

Od 1986.-1988.g. poslijediplomski studij iz sportske medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Od 1990.-1994.g. specijalizacija iz opće kirurgije u Klinici za kirurgiju Kliničke bolnice „Sestara Milosrdnica“ u Zagrebu.

Od 1991.-1993.g. kao dragovoljac sudjelovao u Domovinskom ratu i bio voditelj mobilne kirurške ekipe.

Od 1996.-1998.g. subspecijalizacija iz torakalne kirurgije u Klinici za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“ u Zagrebu.

Odjel

Subspecijalisti kirurške onkologije

Publikacije

ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST:

Objavio preko 20 stručnih i zdravstvenih radova. Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim simpozijima i kongresima.

Koautor je dvije knjige i jednog udžbenika.